Connect with us

Toplist

Biểu Tượng Cảm Xúc Emoji thường dùng

Rate this post

☺️ ☹️ ☠️ ✋ ✌️ ☝️ ✊ ✍️ ‍♀️ ‍♂️ ‍ ‍⚕️ ‍✈️ ‍ ‍⚖️ ‍ ‍❤️‍ ‍‍☂️ ☔️ ⛑ ⛹‍♀️ ⛹ ⛹‍♂️ ‍ ‍❄️ ☘️ ⭐️ ✨ ⚡️ ☄️ ☀️ ⛅️ ☁️ ⛈ ❄️ ☃️ ⛄️ ☕️ ⚽️ ⚾️ ⛳️ ⛸

Table of Contents

⛷ ♟ ⛵️⛴ ⚓️ ⛽️ ⛲️ ⛱ ⛰ ⛺️ ⛪️ ⛩ ⌚️ ⌨️ ☎️ ⏱ ⏲ ⏰ ⌛️ ⏳⚒ ⛏ ⚙️ ⛓ ⚔️ ⚰️ ⚱️ ⚗️ ✉️ ✂️ ✒️ ✏️ ❣️ 〽️ ⚠️ ⚜️ ♻️ ✅ ️❇️ ✳️ ❎

☮️ ✝️ ☪️ ☸️ ✡️ ☯️ ☦️ ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ⚛️ ☢️ ☣️ ✴️ ㊙️ ㊗️ ❌ ⭕️ ⛔️ ♨️ ❗️❕❓❔ ‼️ ⁉️ Ⓜ️ ♿️ ️ ⚧

ℹ️ 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ #️⃣ *️⃣ ⏏️ ▶️ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ ◀️ ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ ➕ ➖

➗ ✖️ ♾ ™️ ©️ ®️ 〰️ ➰ ➿ ✔️ ☑️ ⚫️ ⚪️ ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ⬛️ ⬜️ ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ️‍⚧️ ️✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ★ ☆ ✯ ✡︎ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✶ ✷ ✵ ✸ ✹

→ ⇒ ⟹ ⇨ ⇾ ➾ ⇢ ☛ ☞ ➔ ➜ ➙ ➛ ➝ ➞ ♠︎ ♣︎ ♥︎ ♦︎ ♤ ♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚈ ⚉ ⚆ ⚇

☔ ☔ ☔☔⭐ ⭐⭐⭐

☺️☹️☠️✋✌️☝️✊✍️♀️♂️⚕️✈️⚖️❤️☂️☂️⛹❄️⬛☘️✨☄️☀️☁️☃️⌨️☎️⏰⌛ ♉ ♉ ♋ ⏳⚖️♋ ♑ ♒ ♒ ♒ ⛔ _ _ _ _ _ ✥ ★ ★ ★ ✥ → → → → → → ♛ ⚀ ⚀ ♙ ⚀ ⚀ ⚃ ⚀ ⚃ ⚃ ⚃ ♙ ⚀ ♙ ⚃ ⚀ ⚈ ⚉ ⚆ ⚇ ️ ️‍ ️‍⚧️ ‍ ‍ ‍ ️ ⚙️⚔️⚰️⚱️⚗️✉️✂️✒️✏️❣️☮️✝️☪️☸️✡️☯️☦️⛎⚛️☢️☣️✴️㊙️㊗️❌♨️❓❕❔‼️⁉️〽️⚠️⚜️♻️✅❇️✳️❎Ⓜ️⚧ℹ️0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣#️⃣*️⃣⏏️▶️⏩⏪⏫⏬◀️➡️⬅️⬆️⬇️↗️↘️↙️↖️↕️↔️↪️↩️⤴️⤵️➕➖➗✖️™️©️®️〰️➰➿✔️☑️▪️▫️◼️◻️♠️♣️♥️♦️